Kategorier
Krisberedskap SNAM

2004-12-29 – Skarpt läge

SAS har nu fått i uppdrag att upprätta en luftbro från Thailand med Boeing 737 och Airbus 330/340. Under natten har det förts en dialog med Socialstyrelsen och SAS om att psykologer medföljer på planen som inte är utrustade för sjuktransporter.

Under förmiddagen etablerar jag kontakt med Statens Räddningsverks (SRV) utsända team samt har en dialog med LFV infoavdelning om hantering av media.

Strax före 11.00 lämnar SAS besked att man kan genomföra sjuktransportflygningar med två MD80. LFV meddelar UD att förutsättningar finns att genomföra sjuktransportflygningar och Jan Nordlander meddelar att UD beställer genomförande av uppdraget. Senare under dagen säkerställs en skriftlig bekräftelse av uppdraget.

Fax, uppdrag från UD.
Fax, uppdrag från UD.

Av LFV GD, Lars Rekke, ges jag i uppdrag att leda LFV:s genomförande av uppdraget med en försäkran om att jag disponerar ”alla” nödvändiga resurser ur organisationen. Med detta i ryggen kontaktar jag personal som medverkat i SNAM projektet för att ingå i LFV:s sjuktransportledningsstab som skall upprättas i Arlandas krisledningsplats. Dessvärre lyckas jag inte få med någon från LFV info avdelning för information till media vilket i slutändan kom att orsaka mycket extra arbete för staben. LFV info samverkar också med UD:s info och sänder runt 15.00 ut ett pressmeddelande om insatsen. Här anges dessvärre jag som kontaktperson för media vilket får till följd att min telefon i princip blockeras tills det jag anländer till ledningscentralen på Arlanda.

Inom en halvtimme har jag också orienterat Per Kulling på Socialstyrelsen, Helge Brändström på VLL som är medicinsk ansvarig i SNAM projektet, och Klas Håkansson på SAS som är flygoperativt ansvarig i SNAM projektet. Jag ”beställer” också formellt VLL och SAS medverkan i genomförandet av insatsen.

Klockan 14.00 sker en telefonkontakt mellan Lars Rekke, LFV och Nils Gunnar Billinger, blivande GD för Luftfartsstyrelsen. Det överenskoms då att LFV ansvarar för genomförandet av insatsen och att blivande Luftfartsstyrelsens personal i LFV:s sjuktransportledningsstab rapporterar till GD LFV även efter 1 januari och bildandet av Luftfartsstyrelsen.

Redan klockan 13.00 samlades OPC:s ledningsgrupp på Umeå US för planering av vård insatsen. En Umeåstab bildades och ansvarsområden fördelades. Personal skickades till Arlanda för att bemanna staben arbetet för att rusta och bemanna flygplanen fortsatte men nu i skarpt läge.

Samtidigt har jag en telefonkontakt med Helge Brändström och det beslutas att VLL skickar ett rekognoseringsteam på två personer till Phuket för att förbereda patienturval och lastning av patienter. SAS skickar också ut avlösningsbesättningar till Bangkok som utvilade kan flyga planen första sträckan hem. Luftfartsmyndigheten meddelar också dispenser för besättningars tjänstgöringstider och tillåtet antal PRM passagerare (personer med begränsad rörlighet).

Vid resan upp till Arlanda har jag med mig en IT-konsult från Acando Frontec vars första uppgift är att få igång SRV:s system för datoriserad Ledning och Uppföljning som SNAM projektet utvärderar.

Klockan 16.30 upprättas LFV sjuktransportledningsstab i Krisledningscentralen på Arlanda och koordinering sker med flygplatsledningen på Arlanda.

Från LFV ledningscentral på Arlanda där sjuktransportledningen upprättades
Från LFV ledningscentral på Arlanda där sjuktransportledningen upprättades

Sedan insatsen blivit känd har journalister från TV, radio och tidningar ringt konstant vilket också skildras i media, som exempel i denna artikel i DN. Från Arlandas informationschef Jan Lindqvist kommer förslaget att genomföra en pressvisning innan avfärd. I samråd med Bertil Thernert, Info SAS, beslutades att så skulle ske klockan 09.00 den 30:e. Vi hade också en övergripande dialog kring principer för kontakter med massmedia. Det beslutades att Birgitta Högman, informatör på SAS Technical Services arrangerar pressvisningen och medföljer ett av flygplanen för att dokumentera insatsen. På så vis kan vi också hantera journalister som ringer och insisterar på allmänintresset att dokumentera insatsen. Nu avböjer vi dessa apropåer och hänvisar till pressvisningen samt att vi kommer att göra bilder tillgängliga efter insatsen.

Klockan 19.50 har jag kontakt med beredskapsöverläkaren på Västra Götalands Regionen (VGR). Det överenskommes att VGR tar ansvar för koordinering av sekundärtransporter vid ankomsten till Arlanda vilket Socialstyrelsen senare formaliserar.

Klockan 18.00 påbörjas ombyggnationen av två stycken MD-80 i SAS hangaren på Arlanda. Varje flygplan skall utrustas med 12 bårstativ som förvaras i SAS hangaren. Läs också tidigare inlägg om sjuktransportutrustningen. Varje flygplan kommer på så vis vara utrustat med 36 bårar.

Under eftermiddagen och kvällen har personalen i Umeå arbetat med att få fram vårdutrustning till flygplanen. Från ett av Försvarsmaktens förråd i Karlstad lånas 75 Nonix pulsoximetrar. Dessa lastas på sista planet från Karlstad till Arlanda. Infusionspumpar lånas från flygläkarjourens reserv samt att man lånar från en ambulansflygoperatören Lufttransport. Med MTI Umeås hjälp finns en ventilator per flygplan samt 2 ackumulatorer till vardera. Det finns därmed utrustning för att kunna ta hand om en patient per flygplan som blir försämrad. Det har därmed beslutats att man inte kommer ta med patienter som är respiratorkrävande vid start. Med stöd av SAS har också medicinsk syrgas om 20 stycken 310 liters flaskor per plan ordnats.

Medicinsk personal redo
Medicinsk personal redo

Klockan 20.00 flyger två medicinska besättningar med medicinsk utrustning och läkemedel till Arlanda. Varje flygplan bemannas med två anestesiologer, en kirurg och fyra sjuksköterskor som alla genomgått SNAM utbildningen. Under natten till den 30/12 beslutas att också ta med såväl allmänkirurg som ortoped, detta mot bakgrund av de uppgifter om skadepanoramat som framkommer efterhand. All personal har vaccinerats och försäkrats för uppdraget. Under kvällen åker en läkare och en sjuksköterska med Thai Airways som förstyrka för att anlända ca ett dygn innan ambulansflygplanen.

Under dagen har vi också fått erbjudanden om utrustning och mediciner från flera företag. Så långt möjligt har vi försökt hjälpa till med att ordna transport av detta till Thailand men några har vi också hänvisat till Räddningsverket.

Kategorier
Krisberedskap

2004-12-28 – UD vaknar

Den 17:e December 2013 hade jag och projektledaren för SNAM ett möte i Stockholm med UD:s konsulära avdelning. Från UD medverkade chefen för den konsulära avdelningen Jonas Hafström och huvuddelen av medarbetarna. Mötet var begärt av Luftfartsverket (LFV) för att orientera om SNAM projektet och att skapa en dialog om UD:s roll vid SNAM insatser inför det ledningsspel som var planerat till april 2004.

I projektet fanns ett delprojekt Ledning som arbetade med scenarior där en SNAM insats skulle kunna vara aktuell. I delprojektet identifierades vilka aktörer som berördes och hur beställningsförfarande samt lednings och samordning var tänkt att organiseras.

Från SNAM-projektets möte med UDs konsulära enhet 2013-12-17 - klicka för större bild
Från SNAM-projektets möte med UDs konsulära enhet 2013-12-17 – klicka för större bild

UD konstaterade vid mötet att någon beställning inte skulle komma från UD då ansvaret för utländska medborgares hemtransport främst låg hos den enskilda eller dennes reseförsäkringsbolag. Däremot skulle UD presentera SNAM systemet som en resurs inom ramen för EU:s konsulära samarbete och skulle dessutom medverka vid det kommande ledningsspelet.

I början på 2004 stationerades Jonas Hafström i Thailand som Svensk ambassadör. Läs också Aftonbladets artikel om Jonas Hafström’s ankomst till katastrofen i Phuket.

Den 28/12 klockan 09.28 blir jag uppringd av Jan Nordlander, som tagit över som chef för UD:s konsulära avdelningen, och Christina Palm. Enligt uppgift har Jonas Hafström anmodat UD att ringa Luftfartsverket och fråga om LFV kan skicka ambulansflygplan till Phuket. UD begär nu formellt att LFV utreder möjligheten att konvertera flygplan för hemtagning av skadade på bår från Thailand.

Med en formell begäran från UD kan vi nu formalisera de sonderingar och underhandskontakter som pågått sedan vi fick kännedom om flodvågskatastrofen.

LFV begär nu formellt att SAS utreder möjligheten att genomföra flygning enligt det så kallade ”SNAM-light” konceptet. SNAM-light har som koncept vuxit fram under ett dygn och innebär att SAS MD-80 och/eller Boeing 737 utrustas med bårstativ och bårar som beskrivits här på bloggen i tidigare inlägg. Samtidigt kontaktas Västerbottens Läns Landsting (VLL) med begäran om att utreda förutsättningarna att kalla in medicinsk besättningar att bemanna två st SNAM-light flygplan samt utrusta dessa med medicinsk utrustning och läkemedel för ändamålet.

 

Förberedelser i Umeå för eventuell insats med SNAM-light
Förberedelser i Umeå för eventuell insats med SNAM-light

Hos alla berörda sker nu en mängd aktiviteter som alla syftar till att så långt möjligt förbereda för att kunna genomföra en insats så snart som möjligt efter beslut.

På LFV påbörjas förberedelser för att organisera en stab för ledning av en insats. Principer för ledning har utvecklats för det kommande SNAM systemet och också övats med berörd personal vid en ”table-top-exercise” i april 2004.

Klockan 15.08 kontaktar jag UD och orienterar om att SAS utreder lämpligt flygplan men att tillgång till medicinsk besättning och utrustning är säkerställd. Frågan om vem som skall få vårdgivaransvaret bereds med inriktning att VLL utses att ta detta ansvar.

Klockan 17.35 kontaktas jag av chefen för Socialstyrelsens beredskapsenhet Per Kulling som meddelar att statssekreteraren Mikael Sjöberg på Socialdepartementet tagit beslut om att VLL får ta vårdgivaransvaret.

18.00 meddelar SAS ansvarig för Govermental Affairs, Olle Näslund, att han deltagit på ett möte på UD och att SAS fått uppdraget att upprätta en luftbro med högsta prioritet. Av resursskäl måste SAS fokusera på planeringen av luftbron och avvakta något med sjuktransportplaneringen.

Alla beståndsdelar med undantag för flygplan är nu på plats för att kunna genomföra hemtagning av skadade från Thailand vilket också meddelas UD.